Bảng xếp hạng
Hạng Tài khoản Video nổi bật Tổng lượt xem
1 Hạng 1: Tối thiểu đạt 50,000 lượt view 0
2 Hạng 2: Tối thiểu đạt 30,000 lượt view 0
3 Hạng 3: Tối thiểu đạt 30,000 lượt view 0
4 Hạng 4: Tối thiểu đạt 10,000 lượt view 0
5 Hạng 5: Tối thiểu đạt 10,000 lượt view 0
6 Hạng 6: Tối thiểu đạt 10,000 lượt view 0
7 Hạng 7: Tối thiểu đạt 7,000 lượt view 0
8 Hạng 8: Tối thiểu đạt 7,000 lượt view 0
9 Hạng 9: Tối thiểu đạt 7,000 lượt view 0
10 Hạng 10: Tối thiểu đạt 7,000 lượt view 0